Cai revistadaga impresorabi imprimibuj "PDF" formatobi charingajca caibi agllabangui:

tucui colorgunagun

(4 mb)

(Shuyabanguilla. Tauga dibujogunada charisha gushtullami llujshinga. "Banda Ancha" na charishaga caida ama rurabaichu.)

yana yurajllagun

(2 mb)