= computadorabi liyanalla

Libroguna

Cai Quichua shimibi escribishca librogunadaga cai Internetpi riqui pudinguimi.

  = impresorabi impriminalla

Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua shimibi

Imbabura, Cayambe shimibi

Salasaca Shimibi

Uma Napo Yacu shimibi

Letracuna

Letracuna

Bartimeo shuti mana ricuj runamanta

    

Bartimeo shuti ñausa runamanda parlashca

    

Bartimeo shuti cigu runamunda

    

Bartimeo shuti ñausa runamanda cuentashca

    

Juan huasichishca huasimanta

    

Juan huasichishca huasimanda

    

Juanchu huasichishca huasimunda

    

Juanchu huasichishca huasimunda

    

Noé shuti runa yacupi huambuj jatun huasita rurashcamanta

    

Noé shuti runa yacupi huambuna jatun huasita rurashcamanda

    

Imatapish umashpalla huillaj Pedro shuti mosomanta

    

Imatapash umashpalla villaj Pedro shuti huambramanda

    

Westminster tandanacuipi quillcashca tapuicunata catishpa uchilla yachana

Westminster tandanajuipi quilcashca tapuicunata catishpa uchilla yachajuna

 (Shuyabanguilla. Tauga dibujogunada charisha gushtullami llujshingaguna.)

Cai librogunadaga genteguna randichunmi charinchi. Quitobi 09‑5002825mu, 3203498mu c'ayabangui, na gashaga libros@Quichua.net Internetmu escribibangui.