Ecuadorbi rimashca Quichua shimigunamunda

¿Ecuador llactabiga mashna Quichua shimigunadi tiyan? Taugagunami tiyan. Cada llactabi cada comunidadbi asha shuj shujtami rimanguna. Shina gaquiga, tuqui cai shimigunadaga pusuj jatun “idioma” shimigunabimi ch'icanyachi pudinchi. Cai pusuj “idioma” shimi ucubiga shuj shujti “dialecto” shimigunashmi tiyan.

 

Catij llactagunabiga colorgunami Quichuada rimaj llactaguna maibi tiyashcadaga ricuchin. ¿Cai llactagunabiga cambuj llacta maibi tiyashcada japi tucunguichu? ¿Chibiga shuj Quichuada rimaj llacta tiyashcada ricuchij color tiyanchu? Mana chashna gaquiga, chi pandarishcada ricuchisha ñucamu escribingui. ¿Ashtan shujtij pandarishcagunada ricunguichu? Chashna gaquish, ñucamu escribingui. Diosolopai.

 

 

$$Remove width, height$$Quichua shimigunami.

Cai tuquimi rimanguna.

Cai llactagunabimi rimanguna.

Cai layami rimanguna.

 

Quichua Serrano Central

2.500.000 ?

Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua

Chai c'aricunaca ishqui punllallapimi shamunga.

ll = (zh)

Imbabura/Cayambe

1.000.000 ?

Imbabura, Pichincha

Chai jaricunaca ishcai punllapillami shamunga.

ll = (zh)

Quichua Serrano Sur

200.000 ?

Cañar, Azuay, Loja, Chimborazo

Chai c'aricunaca ishcai punzhallapimi shamunga.

ll <> zh

Salasaca

15.000 ?

Salasaca llacta

Chi c'arigunaga ishqui p'unllallabimi shamunga.

ll = (zh)

Pichincha (Calderón)

25.000 ?

Pichincha

Chai jaricunaca ishcai punllapillami shamunga. ??

ll = (zh)

Napo Alto (Tena)

10000 ?

Napo

Chi cariunaga ishqui punzhallaimi shamunga.

ll <> zh

Napo Bajo

15000 ?

Orellana, Sucumbíos

Chi carigunaga ishcai punchallaimi shamunga. ??

ll <> zh

Pastaza

10000 ?

Pastaza

Chi carigunaga ishcai punzhallaimi shamunga.

ll <> zh

Ñucamu escribingui.


Esta página web y sus imágenes Copyright (c) 2005.  Derechos reservados.

This web page and its images Copyright (c) 2005.  All rights reserved.